แก้ไขข้อความแบบมาตรฐานระบบประปา 7 รูปแบบ

            
             ตามที่กรมทรัพยากรน้ำได้ออกแบบระบบประปาหมู่บ้าน รวม 7 ขนาด คือ ระบบประปาบาดาล 4 ขนาด และระบบประปาผิวดิน 3 ขนาด เป็นแบบมาตรฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้ประกอบการก่อสร้างระบบประปา นั้น ปรากฏว่า

             1. หลังจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จ มักปรากฏอยู่เนืองๆ ว่าราษฎรในพื้นที่ หรือผู้สัญจรผ่านบริเวณก่อสร้างระบบประปา ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ากรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อความปรากฏ ชื่อ กรมทรัพยากรน้ำ อยู่ในบริเวณประปา 2 จุดคือ
                1.1 ที่ผนังถังเก็บน้ำของหอถังสูง (จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล)
                1.2 ที่ป้ายชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

             2. สาเหตุของเรื่องดังกล่าว เกิดจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาทั้ง 7 ขนาด
มีข้อความ กรมทรัพยากรน้ำ ปรากฏอยู่ 2 จุด คือ
                 2.1 ที่ปกแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 7 ขนาด ที่เขียนข้อความ
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ผนังถังเก็บน้ำของหอถังสูง
                 2.2 ที่ป้ายการประปาฯ ตามแบบเลขที่ 921001 แผ่นที่ 4/4 ซึ่งใช้กับแบบมาตรฐานฯ ทั้ง 7 ขนาด
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จึงดำเนินการตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำทุกประการ ทำให้ปรากฏชื่อ กรมทรัพยากรน้ำ ทั้ง 2 จุด ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตามข้อ 1

             3. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำจึงแก้ไขแบบมาตรฐาน ดังนี้
                 3.1 แก้ข้อความที่ระบุที่ผนังถังเก็บน้ำของหอถังสูง (ตามปกแบบมาตรฐานฯ ทั้ง 7 ขนาด) จาก กรมทรัพยากรน้ำ เป็น ชื่อหน่วยงานที่ก่อสร้าง
                 3.2 แก้หมายเลขแบบป้ายการประปาฯ ในสารบัญแบบมาตรฐานฯ ทั้ง 7 ขนาด จากแบบเลขที่ 921001 เป็น 921006
                 3.3 แก้ข้อความที่จะเขียนบนป้ายการประปาฯ ตามแบบเลขที่ 921006

             4. เพื่อให้การนำแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาของกรมทรัพยากรน้ำไปใช้งาน สามารถระบุหน่วยงานผู้ก่อสร้างได้ถูกต้องตามจริง กรมทรัพยากรน้ำขอแก้ไขแบบแปลนที่จะนำไปใช้ ดังนี้
                 4.1 เปลี่ยนปกแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 7 ขนาด
                 4.2 เปลี่ยนสารบัญแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 7 ขนาด
                 4.3 เปลี่ยนแบบป้ายประปาฯ ให้ใช้ตามแบบเลขที่ 921006

             โดยดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดข้อ 1, 4.1 4.3  ตามด้านล่างนี้

                      ขอแก้ไขข้อความแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน 7 รูปแบบ Download

                  ปก,สารบัญ,ป้ายแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน 7 รูปแบบ Download

             กรุณาอ่านทำความเข้าใจการใช้แบบมาตรฐานในส่วนของ เงื่อนไข ในหน้าแรกของแต่ละแบบมาตรฐาน ก่อนที่จะบันทึกและนำไปใช้ 

|ประปาไทยดอตคอม|เทคโนโลยี|