การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำ

และการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศสามารถผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำ และผลิตเครื่องกรองน้ำสำหรับกรองน้ำให้ปราศจากสนิมเหล็ก เพื่อการอุปโภคบริโภค

2.สร้างผู้นำชุมชนเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องดังกล่าว เพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่

หลักการผลิตสารกรองสนิมเหล็ก

1.ใช้เม็ดทรายหรือเม็ดดินเผาเป็นตัวพยุงหรือตัวแกน

2.เคลือบด่างทับทิมให้ติดเม็ดทราย หรือเม็ดดินเผา

3.เผาด่างทับทิมให้สลายเป็นแมงกานีสไดออกไซด์

4.ได้สารแมงกานีสไดออกไซด์เคลือบติดเม็ดทรายใช้ทำสารกรองสนิมเหล็กได้

วิธีการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำระดับชาวบ้านทำเอง

1.ใช้ด่างทับทิม 1 กก. ต่อเม็ดทรายคัดขนาด 20 ลิตร ละลายในน้ำ 5 ลิตร

2.ต้มให้ด่างทับทิมเดือด เทเม็ดทรายที่คัดขนาดและทำความสะอาดแล้วลงไป

3.คนพลิกเป็นระยะ จนกระทั่งเม็ดทรายเริ่มหมาด ให้คนพลิกต่อเนื่องจนเม็ดทรายแห้ง

4.คั่วแห้งขณะไฟแรงอีก 3 ชั่วโมง โดยพลิกทุกๆ 20 นาที

5.ทิ้งไว้ให้เย็น สามารถใช้เป็นสารกรองได้เลย

ถึงแม้ว่าคุณภาพอายุการใช้งานจะด้อยกว่าการผลิตด้วยเตาเคลือบ แต่ลงทุนต่ำกว่าการซื้อสารกรองในท้องตลาด

การนำไปใช้งาน

1.ใช้เป็นสารกรองบรรจุในเครื่องกรองน้ำ

2.สารกรองสนิมเหล็กทำหน้าที่ตกตะกอนสารละลายเหล็กในน้ำบาดาล ที่ไม่สามารถตกตะกอนด้วยออกซิเจนในอากาศได้ให้เกิดเป็นตะกอนอย่างสมบูรณ์และกรองจับไว้ในชั้นของสารกรอง ทำให้น้ำที่ผ่านสารกรองปราศจากสนิมเหล็ก

ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสารกรองสนิมเหล็ก และผลิตเครื่องกรองน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคจนประสบความสำเร็จ ประชาชนสามารถผลิตสารกรองและเครื่องกรองน้ำได้เอง และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการโดยให้ความรู้เรื่องน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การผลิตสารกรองสนิมเหล็ก  การผลิตเครื่องกรองสนิมเหล็ก และผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยปราศจากน้ำสนิมเหล็ก ทั้งยังพัฒนาให้ชุมชนสามารถผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อการอุปโภคบริโภคได้เอง

 

 

|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ