-เทคนิคการซ่อมท่อโดยใช้ไนโตรเจนเหลว


ไนโตรเจนเหลวเป็นสารเคมีที่ใช้ทำให้เกิดการเยือกแข็ง คุณสมบัติดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการซ่อมท่อ โดยฉีดพ่นไนโตรเจนเหลวตรงท่อที่ต้องการซ่อม และในหลุมตัดบรรจบเพื่อให้สามารถตัดท่อได้โดยไม่ต้องหยุดจ่ายน้ำในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาน้ำในดินและการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกที่มาจากการปิดวาลว์ที่ไม่สามารถปิดน้ำได้อย่างสมบูรณ์
ขั้นตอนการทำงาน
1. ติดตั้งปลอกสวมท่อ ( jacket , barrel , chamber , wrap ) เพื่อแยกส่วนที่ต้องการซ่อม
2. ปั้มไนโตรเจนเหลวลงในปลอกสวมท่อ เพื่อให้น้ำในส่วนดังกล่าวกลายเป็นน้ำแข็งอาจจ่ายไนโตรเจนเหลวบางส่วนที่หลุมตัดบรรจบเพื่อไม่ให้มีน้ำปนเปื้อน
3. ทำการซ่อม หรือเปลี่ยน วาล์ว/ท่อ ให้แล้วเสร็จ
4. ถอดปลอกสวมท่อออก น้ำแข็งจะละลายภายในเวลาไม่กี่นาที่
การใช้ไนโตรเจนเหลวในงานซ่อมท่อนี้ ใช้ได้ดีกับท่อทุกชนิดที่มีขนาดไม่เกิน
42 นิ้ว ช่วยย่นระยะเวลาการทำงาน ไม่ต้องปิดวาลว์และสูบน้ำออกทั้งระบบลดการปนเปื้อนจากงานซ่อม โดยไม่มีผลเสียต่อท่อ และไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งนี้ราคาไนโตรเจนเหลวในปัจจุบัน( พฤศจิกายน 2551 ) อยู่ที่ 1,800 บาท ต่อ 30 กิโลกรัม การใช้งานที่อุณหภูมิน้ำในท่อสูงกว่า 32 องศาเซลเซียสต้องใช้เวลาในการเยือกแข็งนานจึงใช้ในโตรเจนเหลวมากขึ้นด้วย

|ประปาไทยดอมคอม||เทคโนโลยี|

แหล่งข้อมูล
http://www.easervices.com/cryo.htm
http://www.cob-industries.com/accufreeze.htm