การศึกษาดูงาน  ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ

ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2556 สำนักบริหารจัดการน้ำ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ  ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดสระบุรี และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเทคโนโลยีด้านต่างๆและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารจัดการน้ำ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้รับนำมาปรับใช้ในการทำงานของบุคลากร และหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                              การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดสระบุรี     อ่านต่อ

                             โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา  อ่านต่อ

                             โรงไฟฟ้ากังหันลม จังหวัดนครราชสีมา  อ่านต่อ
 

|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลย|