การบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ตอนที่ 1- น้ำประปาดื่มได้ เพราะอะไร ???

โดย จรรยา ไตรรัตน์
  วิศวกรวิชาชีพ 8 วช

              น้ำอุปโภคบริโภค ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำมอก. (มาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำอุปโภคบริโภค) มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของ การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค. ต้องสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ แต่ในประเทศไทย มีน้ำประปาที่ผลิตจากระบบประปาชุมชนหลายแห่ง ยังไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะระบบประปาชุมชนของประเทศไทย
              อะไรที่มีส่วนในการทำให้น้ำประปาในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกแห่งดื่มได้ หรือระบบประปาชุมชนต้องผลิตน้ำประปาดื่มได้เพราะอะไร

  1. เพราะระบบผลิตน้ำประปา จะต้องผลิตน้ำให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่กำหนด (มาตรฐานกำหนดโดยหน่วยงาน เช่น USEPA ) และน้ำประปาจะต้องถูกวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดย USEPA
  2. เพราะวัสดุที่ใช้และเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและผลิตน้ำประปา ต้องผ่านการรับรองจาก NSF (NSF 61) และสารเคมีที่ใช้ในการประปาผลิตน้ำประปา ต้องผ่านการรับรองจาก NSF (NSF 60)
  3. เพราะระบบประปาต้องควบคุมและดำเนินการโดยผู้ควบคุมระบบประปาที่ได้รับการฝึกอบรมและต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
  4. เพราะระบบประปาชุมชน จะต้องทำงานได้ตามมาตรฐานการทำงานของระบบผลิตน้ำ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม (ผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์)

                ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายน้ำดื่มที่ปลอดภัย (Safe Drinking Water Act – SDWA ) ซึ่งมีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2517 (มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ 2529 และ 2539) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำอุปโภคบริโภค เช่น องค์กรป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The US Environmental Protection Agency – USEPA) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา หรือน้ำดื่ม ซึ่งมีการบังคับใช้กับระบบผลิตน้ำประปาชุมชน และระบบประปาสาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสมาคมสุขาภิบาลแห่งชาติ (The National Sanitation Foundation – NSF) เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวกับระบบประปา รวมทั้งการทดสอบและให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้น้ำประปาในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องดื่มได้

|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|