อาการและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำ้ซับเมิสชิเบิ้ลไม่ทำงานหรือมีปัญหาและวิธีแก้ไข

อาการ
สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ
วิธีแก้ไข

1.น้ำไม่ออกจากเครื่องสูบน้ำ
   หรือออกไม่มากพอ

1.1  วาล์วขาออกปิด
1.2  ระดับน้ำทางด้านดูดต่ำเกินไป
       ปริมาณน้ำในบ่อดูดไม่เพียงพอ
       อัตราการให้น้ำต่ำ
1.3  เครื่องสูบน้ำหมุนกลับทาง

1.4  เครื่องสูบน้ำมีน้ำไม่เพียงพอเพราะมี
       อากาศค้างอยู่ในเครื่องในระหว่างการ
       ลองเครื่องสูบน้ำ การทำความสะอาดบ่อ
       หรือเมื่อไฟดับ
1.5  ที่กรองมีสิ่งแปลกปลอมอุดตัน
1.6  ภายในของเครื่องสูบน้ำสึกมาก

1.1  เปิดวาล์ว
1.2  *เพิ่มท่อเข้าไปอีก 1 ท่อน เพื่อ
       ลดระดับของเครื่องสูบให้ต่ำลง 
       *หรี่วาล์วควบคุมน้ำและลดอัตราการไหล
       *ตรวจอัตราน้ำซึมเข้าบ่อ และถ้าจำเป็น
        ก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราไหล
        ต่ำลง

1.3  สลับสายไฟ 2 เฟส จาก 3 เฟส
       เพื่อให้มอเตอร์หมุนถูกทาง
1.4 ไล่อากาศที่ค้างระหว่างวาล์ว
       กันน้ำกลับ และทางออกของ
       เครื่องสูบน้ำออก

1.5  เอาสิ่งแปลกปลอมออก
1.6  ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่จำเป็น
       เพื่อให้กลับมีช่องว่า่งน้อยๆ
       ระหว่า่งแหวนกันสึกกับส่วนอื่นตามเดิม

2.เข็มที่วัดความดันเปลี่ยนเล็กน้อย
   แต่เข็มที่วัดกระแสไฟฟ้า
   เคลื่อนไหวมาก

2.1 สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดที่แหวนกันสึก
      หรือรองลื่นของเครื่องสูบน้ำ
2.2 มีแรงสูงผิดปกติกระทำกับรองลื่นกันรุ่น
      ของมอเตอร์เพราะมีการสึกหรอผิดปกติ
      เกิดขึ้นภายในเครื่องสูบน้ำ
2.3 รองลื่นกาบเพลาของมอเตอร์สึก และ
      Rotor เสียดสีกับ Stator

2.1 ยกเครื่องสูบน้ำมาถอดออก
       และทำความสะอาด
2.2 ยกเครื่องสูบขึ้นมาถอดตรวจ
       สอบและซ่อมแซ่ม

2.3  ถอดและเปลี่ยนรองลื่นกาบเพลา
       ในบางกรณีที่จำจำเป็นต้องเปลี่ยน
       มอเตอร์ทั้งตัว

3.เข็มที่วัดความดันและที่วัด
   กระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหว
3.1 อากาศถูกดูดเข้าไปหรือเกิดโพรง
      (Cavitation) เพราะเครื่องสูบจุ่มน้ำ
      ไม่ลึกพอ3.2 มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในที่กรองด้านดูด

3.1 *เพิ่มท่อเข้าไปอีก 1 ท่อน เพื่อ
       ลดระดับของเครื่องสูบให้ต่ำลง 
       *หรี่วาล์วควบคุมน้ำและลดอัตราการไหล
       *ตรวจอัตราน้ำซึมเข้าบ่อ และถ้าจำเป็น
        ก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราไหล
        ต่ำลง
3.2  ยกเครื่องสูบน้ำขึ้นมา และทำความสะอาด

4.มีทรายปริมาณมากผสมกับ
   น้ำที่ถูกสูบขึ้นมาจากบ่อ
4.1 บ่อไม่อยู่ในสภาพที่ดี
4.2 ท่อดูดของเครื่องสูบน้ำอยู่ใกล้ที่กรอง
       ของปลอกบ่อ
4.1 ทำความสะอาดบ่อ
4.2 เพิ่มหรือลดท่อ 1 ท่อน เพื่อเปลี่ยน
      ความลึกของเครื่องสูบน้ำ
5.การลดค่าของฉนวนของ
   มอเตอร์ในเครื่องสูบน้ำ
5.1 ไม่ได้เก็บมอเตอร์ไว้อย่างถูกต้องก่อน
       ติดตั้ง ปลายสายไฟจุ่มในน้ำและน้ำซึม
       เข้าสู่มอเตอร์ทางสายไฟ
5.2 น้ำซึมผ่านที่กันรั่วเชิงกลของมอเมตร์
       ชนิดแห้งใช้สำหรับเครื่องสูบจุ่มน้ำ
5.3 การแผ่รังสีความร้อนของมอเตอร์ลดลง
       เพราะมีทราย หรือสิ่งอื่นไปเกาะบนมอเตอร์

5.1 *เปลี่ยนสายไฟ
       *อบขดลวด ( Coil ) ของมอเมตร์ให้แห้ง

5.2  เปลี่ยนหรือซ่อมที่กันรั่วเชิงกล อบขดลวด
        มอเตอร์ให้แห้ง
5.3  *ทำความสะอาดบ่อและยกตำแหน่งเครื่องสูบขึ้น
        *ทำความสะอาดรอบๆมอเตอร์เป็นระยะ       


                         
                       |ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|               

ที่มา : คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาระบบประปาบาดาล รูปแบบของ กรมโยธาธิการ ( เดิม )
สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม