เทคโนโลยีประปา

สาระน่ารู้

แบบมาตรฐานประปา

การเลือกอุปกรณ์ประปาที่มีคุณลักษณะแบบไหน
ถึงจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานจริง
อ่านต่อ
ผลงานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคงานวางท่อประปาโดยวิธีดันท่อลอด ของการประปาส่วนภูมิภาค อ่านต่อ
เติมน้ำเพิ่มทุนชีวิต อ่านต่อ
น้ำบาดาลติดเกาะ อ่านต่อ
การเพิ่มความดันของน้ำในระบบท่อมีหลายวิธี  โดยมีเครื่องสูบน้ำเป็นตัวจักรกลที่สำคัญอ่านต่อ
 มาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำและทำความสะอาดระบบท่อประปา  อ่านต่อ
น้ำบาดาล (Groundwater) เป็นแหล่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้กันอย่างแพร่หลายและนับวันจะทวีความสำคัญ อ่านต่อ
 หลักการวางท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 1 การวางท่อประปาภายนอกอาคาร   อ่านต่อ
 หลักการวางท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 2 การวางท่อประปาภายในอาคาร  อ่านต่อ
ประเภทของคลอรีน(Chlorine) (Cl2 ) ป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่มฮาโลเจน  อ่านต่อ
น้ำบาดาลทางเลือกยามวิกฤติน้ำ จำเลยของสารพัดข้อกล่าวหา มักหนี้ไม่พ้น  น้ำบาดาล   อ่านต่อ
Super Sandหรือ ซูเปอร์ทราย วิธีกรองน้ำสะอาดต้นทุนต่ำที่ทำเองได้ อ่านต่อ 
 การลดค่าไฟฟ้าในระบบประปา ด้วยระบบมิเตอร์ไฟฟ้า แบบ TOU อ่านต่อ 
จับตาหลุมฝังกลบขยะทั่วประเทศส่งผลต่อคุณภาพน้ำบาดาล อ่านต่อ 
การเจาะบ่อน้ำบาดาลและการก่อสร้างบ่อบาดาลตอนที่ 1-3 การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะ โดยเฉพาะ อ่านต่อ
การกำจัดเหล็กและแมงกานีส เหล็กและแมงกานีส  ปกติจะละลายปะปนอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน อ่านต่อ  
 การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำบาดาลอ่านต่อ 
บ่อน้ำบาดาล (Water Well)อ่านต่อ 
เดล่อนเครื่องกรองถ่านกะลามะพร้าวอ่านต่อ 
เหล็กในน้ำบาดาลและการกำจัดเหล็ก อ่านต่อ 
  ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ อ่านต่อ 
  ไบโอซัว ป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตในน้ำ อ่านต่อ 
  แนวความคิดเรื่องน้ำพลังแม่เหล็ก (Conception of Magmetized Water) อ่านต่อ 
วอเตอร์แฮมเมอร์ (Water  Hammer)เป็นปรากฎการณ์ที่ความดันในท่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลัน  อ่านต่อ 
การกำหนดรายละเอียดเพื่อจัดซื้อปั๊ม อ่านต่อ 
หลักการกำหนดขนาดท่อน้ำประปา โดยใช้ตารางHazen William อ่านต่อ 
 ชนิดของปั๊มสูบจ่ายสารเคมี (Metering Pump)และการบำรุงรักษา อ่านต่อ 
 "แอร์แว" ระบบสูบน้ำพลังสูงเทคโนโลยีจากมันสมองชาวบ้าน และ น้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดิน อ่านต่อ 
 ารเคมีตกค้างจากการบำบัดน้ำและการสูบจ่าย  อ่านต่อ 
การใชังานและบำรุงรักษาปั๊มระบบสูบน้ำจะทำงานได้ดีตามที่ออกแบบไว้และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานก็ต่อเมื่อมีการใช้งานอย่างถูกวิธี อ่านต่อ 
เทคโนโลยีแห่งการกรองน้ำผ่านเนื้อเยื่อเมมเบรน (Membrane)อ่านต่อ 
สารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำประปาอ่านต่อ 
ถังกรองทรายแบบใช้ความดัน(Pressure Sand Filter) อ่านต่อ 
การออกแบบบ่อสูบ  จะต้องทำให้มีความเหมาะสมทางชลศาสตร์อ่านต่อ 
  การศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำของบริษัทน้ำใส 304 จำกัด อ่านต่อ 
การศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำ ของบริษัท        เอ็กคอมธารา จำกัด อ่านต่อ
การควบคุมดูแล บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์ อ่านต่อ
การควบคุมดูแล บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง อ่านต่อ
 การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำ และการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อ่านต่อ
  เทคนิคการซ่อมท่อโดยใช้ไนโตรเจนเหลว อ่านต่อ
ลอดดูดกรองน้ำ : นวัตกรรมเพื่อชีวิต ประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยไปทำงาน ณ ประเทศเคนยา อ่านต่อ
การศึกษาดูงานระบบประปา บริษัทน้ำประปาไทย อ่านต่อ
 มาตรฐานท่อและอุปกรณ์ท่อประปาภายนอกอาคาร อ่านต่อ

การวางโครงการก่อสร้างและการออก
แบบระบบประป
อ่านต่อ

การแก้ปัญหาของน้ำทั่วไป โดยจำแนกสิ่งปนเปื้อนด้วยประสาทสัมผัส อ่านต่อ

น้ำสูญเสีย คือ น้ำที่สูญหายไปในระบบประปาโดยไม่สามารถระบุจำนวน เวลา สถานที่ได้ อ่านต่อ
การบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค น้ำประปาดื่มได้ เพราะอะไร, ผู้ควบคุมระบบระปา,ระบบประปาชุมชนของประเทศไทยใครดูแล อ่านต่อ
เกณฑ์การออกแบบระบบประปา แหล่งน้ำดิบ ระบบน้ำดิบ อ่านต่อ
สารเคมีจากการบำบัดน้ำในระบบสูบจ่าย สารเคมีจากการบำบัดและการสูบจ่ายปนเปื้อนสู่น้ำประปาได้ 3 ช่องทางหลัก คือ อ่านต่อ
อันตรายและแนวทางการกำจัดโลหะหนัก ในระบบผลิตน้ำประปา โลหะหนักเป็นสารพิษเนื่องจากร่างกายไม่สามารถเผาผลาญสะสมตัวในเนื้อเยื่ออ่อนได้ อ่านต่อ
วิธีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำบาดาล ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเอกสาร(แคตาล๊อก)ที่ผู้รับจ้างส่งมา อ่านต่อ
การกำจัดความขุ่นในน้ำดิบ ในการผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดิน ความขุ่นมักเป็นปัญหาที่ต้องกำจัดออกไปเพื่อให้ได้น้ำใส อ่านต่อ
ขั้นตอนการดำเนินการจัดสร้างระบบประปา มีขั้นตอนการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมง่ายๆ ก่อนที่จะคัดเลือกรูปแบบระบบประปาที่เหมาะสม ดังนี้ อ่านต่อ
ระบบประปาในอาคาร ในการนำน้ำมาใช้กับอาคาร บ้านเรือนทั้งหลาย จะต้องมีการวางระบบที่ดี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานอีกทั้งสะดวกในการบำรุงรักษาอีกด้วย อ่านต่อ
กระบวนการผลิตน้ำประป ในการผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดิน ความขุ่นมักเป็นปัญหาที่ต้องกำจัดออกไปเพื่อให้ได้น้ำใส ความขุ่นเกิดจากอนุภาคเล็กมาก เรียกว่า คอลลอยด์ อ่านต่อ
การดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา การใช้งานระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนมีน้ำประปาสะอาด คุณภาพดีซึ่งจะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาอย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ อ่านต่อ
อาการ สาเหตุที่ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่ทำงานและวิธีการแก้ไข อ่านต่อ
การใชังานและบำรุงรักษาปั๊มระบบสูบน้ำจะทำงานได้ดีตามที่ออกแบบไว้และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานก็ต่อเมื่อมีการใช้งานอย่างถูกวิธี อ่านต่อ
การติดตั้งท่อทางดูดและอุปกรณ์ สิ่งที่ต้องพิจารณาในการติดตั้งท่อทางดูดและอุปกรณ์ต่อไปนี้ สำหรับเครื่องสูบน้ำ อ่านต่อ
การบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำประปา อ่านต่อ
การบำรุงรักษาระบบน้ำดิบ แหล่งน้ำดิบ คือ หัวใจของระบบประปา  สำรวจปริมาณและคุณภาพแหล่งน้ำดิบสักนิดก่อนจะคิดสร้างระบบประปา อ่านต่อ
คลอรีนกับน้ำประปา ทำไมน้ำประปาต้องมีคลอรีน อ่านต่อ
ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา มีขั้นตอนการผลิตหลายชั้นตอน อ่านต่อ
โรงสูบน้ำดิบ (Raw Water Pumping Station ) อ่านต่อ
เทคโนโลยีนาโนเพื่อบำบัดมลพิษในน้ำใต้ดิน
อ่านต่อ
ประโยชน์ของน้ำ 25 ข้อและเคล็ดลับ  อ่านต่อ
การติดตั้งและการบำรุงรักษา  อ่านต่อ
ถังกรองน้ำชนิดล้างกลับอัตโนมัติ  อ่านต่อ
 การเตรียมความพร้อมระบบประปาเพื่อเผชิญปัญหาภัยแล้ง
 อ่านต่อ
ใช้น้ำประปาเค็มอาจผื่นขึ้น - ส่งผลต่อผู้ป่วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีน้ำทะเลหนุนสูงจนเกิดปัญหาน้ำเค็ม รุกล้ำเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาว่า  อ่านต่อ  
กลลวงในการทดสอบน้ำดื่ม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายท่านคงมีความสงสัยถึงความสะอาดในน้ำประปา  อ่านต่อ
อย. ย้ำ! อย่าตกเป็นเหยื่อซื้อเครื่องกรองน้ำขี้โม้ อ้างผลิตน้ำรักษาโรค อ่านต่อ 
คุณรู้หรือไม่ว่า? ในน้ำประปามีแร่ธาตุ..สารพันประโยชน์ น้ำประปาที่คุณอยู่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้น อ่านต่อ 
การเยือนประเทศไทยของผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในน้ำดื่มที่ปลอดภัยและสุขอนามัย (Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation) ของสหประชาชาติ อ่านต่อ 
การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  อ่านต่อ 
การกำจัดเชื้อโรคโดยใช้คลอรีนไดออกไซด์(Chlorine Dioxide,ClO2) อ่านต่อ 
การศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำอ่านต่อ 
หุ่นยนต์ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใส อ่านต่อ 
การศึกษาดูงานเขื่อนขุนด่านปราการชลอ่านต่อ 
ฤาน้ำขวดจะดีกว่าน้ำประปา อ่านต่อ 
ครื่องกรองน้ำระบบ RO.มาใช้ในการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์สูงในแหล่งน้ำบริโภค อ่านต่อ  
อันตราโซนิคกำจัดสาหร่ายพิษได้ผล อ่านต่อ
ประโยชน์ของสารส้มและปูนขาวอ่านต่อ
วิธีการติดตั้งชุดฝักบัว อ่านต่อ
การซ่อมแซมก๊อกน้ำ อ่านต่อ
น้ำเบียด-น้ำกัน เป็นภาษาชาวบ้าน ชาวทะเล ในทางวิทยาศาสตร์   เรียกว่า น้ำเปลี่ยนสี อ่านต่อ
น้ำกับบทบาทในพิธีกรรมของไทยอ่านต่อ 
พลังบำบัดของน้ำ ร่างกายสามารถแสดงความรู้สึกหรืออาการว่ากำลังขาดน้ำด้วยวิธีต่างๆ อ่านต่อ
การบริหารจัดการน้ำโดยเครื่องตะบันน้ำ อ่านต่อ 
อะไรอยู่ใน “ตู้” น้ำดื่ม ? อ่านต่อ 
คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม ! อ่านต่อ
ลักษณะการทำงานของปั๊ม เป็นเครื่องกลที่ทำหน้าที่เพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวอ่านต่อ
กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve) อ่านต่อ
อุปกรณ์ป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์ อ่านต่อ 
ความรู้ทั่วไปก่อนเริ่มงานท่อ อ่านต่อ
ดื่มน้ำประปาทำให้เป็นอัลไซเมอร์จริงหรือ  อ่านต่อ
ความรู้ทั่วไปของระบบประปาในอาคาร  อ่านต่อ
  ความรู้ทั่วไปของท่อประปา  อ่านต่อ
ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม อ่านต่อ  
คลอรีนในน้ำประปาไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง  เนื่องจากการประปาจำต้องใช้ “ คลอรีน ” ฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา เช่นเดียวกับประปาทั่วโลก อ่านต่อ
บ้านเมืองสีเขียว การกักเก็บการใช้น้ำฝนที่ได้มาจากธรรมชาติอย่างไม่ต้องเสียสตางค์ อ่านต่อ
วิธีการทำความสะอาดถังพักน้ำ สำหรับกรณีฉุกเฉิน อาทิ มีการซ่อมท่อหรือุบัติเหตุอื่นๆที่ทำให้น้ำประปา อ่านต่อ
ท่อ PP-R ใช้ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นในท่อเดียวกัน อ่านต่อ
ร่วมกันใช้น้ำแบบประหยัด เพื่อให้ทรัพยากรน้ำของประเทศมีใช้ตลอดไป  ..เริ่มต้นจากอ่านต่อ
เครื่องกรองน้ำ การเลือกใช้  เลือกซื้อ หรือประดิษฐ์ เครื่องกรองน้ำ มีวิธีการอย่างไร อ่านต่อ 
 
 สิ่งมีชีวิตกับน้ำประปา ในภาวะการณ์ ปัจจุบันน้ำประปาเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป  อ่านต่อ
การทดสอบน้ำดื่มอย่าทำให้คนเข้าใจผิด อ่านต่อ
ความกระด้างของน้ำ ความกระด้างของน้ำมาจากไหน อ่านต่อ
การดูแลรักษาท่อประปาและอุปกรณ์ ภายในบ้านเรือน อ่านต่อ
เรื่องน่ารู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่อประปา อ่านต่อ

การใช้น้ำประปาในครัวเรือน อ่านต่อ
การใช้เครื่องกรองน้ำให้ถูกวิธีการกรองน้ำเป็นหนึ่งในวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้วัสดุกรองเป็นตัวสกัดกั้น อ่านต่อ
โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย ขององค์การอนามัยโลก เป็นโครงการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC : Center for Disease Control and Prevention) จัดทำขึ้น อ่านต่อ
วิธีการวัดปริมาณน้ำ ขอแนะนำวิธีการวัดอัตราการไหลของน้ำอย่างง่ายๆ จากแหล่งน้ำผิวดิน อ่านต่อ
อันตรายและแนวทางการกำจัดโลหะหนัก ในระบบผลิตน้ำประปา font>โลหะหนักเป็นสารพิษเนื่องจากร่างกายไม่สามารถเผาผลาญสะสมตัวในเนื้อเยื่ออ่อนได้ อ่านต่อ
มาตรไม่เดิน มาตรวัดน้ำไม่เดินหรือเดินช้าลง มักมีสาเหตุหลายอย่างด้วยกันคือ อ่านต่อ
ปรียบเทียบระบบผลิตน้ำประปาด้วยทคโนโลยีเมมเบรนกับระบบประปาเดิม (Convention System) อ่านต่อ
 แก้ไขข้อตวามแบบมาตรฐานระบบประปา 7 รูปแบบ
ขอแก้ไขข้อความแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน 7รูปแบบ Download
ปก,สารบัญ,ป้ายแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน 7รูปแบบ Download
 
แบบมาตรฐานระบบประปา 7 รูปแบบ Download
 

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล
(ฉบับปรับปรุงเป็นแบบ 3 in 1) Download

 

download รายการประมาณราคา

  ปรับราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 7 รูปแบบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ Download

download คู่มือ,แบบฟอร์ม

คู่มือออกแบบโครงการระบบประปาน้ำผิวดิน ขนาดอัตรากำลังผลิต ๒๐๐ ลบ.ม./ชม.รูปแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสภาพระบบประปาหมู่บ้าน