การดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา

 

        การใช้งานระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ  และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนมีน้ำประปาสะอาด คุณภาพดีซึ่งจะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาอย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

     

แบบผิวดิน

    

 

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำวัน     

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำ 2 วัน  

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำสัปดาห์ 

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำเดือน  

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำ 6 เดือน

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำปี

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำ 5 ปี

 

แบบบาดาล


การตรวจสภาพของระบบประปาประจำวัน

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำ 2 วัน

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำสัปดาห์

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำเดือน

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำ 6 เดือน

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำปี

การตรวจสภาพของระบบประปาประจำ 5 ปี

 

|ประปาไทยดอมคอม |เทคโนโลยี |