การแก้ปัญหาของน้ำทั่วไป
โดยจำแนกสิ่งปนเปื้อนด้วยประสาทสัมผัส

          สิ่งปนเปื้อนในน้ำที่ได้รวบรวมมา อาจมีสาเหตุมาจากตะกอน สี และกลิ่น ซึ่งสร้างความไม่พึงพอใจของผู้ใช้น้ำ มากกว่าผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง แต่การใช้ประสาทสัมผัสในการจำแนกสิ่งปนเปื้อนนั้นช่วยให้คาดเดาถึงสาเหตุ และ วิธีแก้ปัญหาอันเกิดจากสิ่งปนเปื้อน ทั้งที่คาดคะเนด้วยประสาทสัมผัสได้ รวมถึงสิ่งปนเปื้อนที่ระบุได้จากการ วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ

          ข้อพึงสังวรก่อนใช้ตารางจำแนกสิ่งปนเปื้อนในน้ำด้วยประสาทสัมผัส

  • เน้นเฉพาะสิ่งปนเปื้อนที่คาดเดาด้วยประสาทสัมผัส เช่น รส กลิ่น และ สี 
  • สารเคมีที่มีปริมาณน้อยมากเราอาจไม่สามารถสังเกตได้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัส
  • แม้สารเคมีมีปริมาณที่ต่ำมากจนไม่สามารถสัมผัสได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าสารเคมีนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถึงเราจะระบุสิ่งปนเปื้อนได้ด้วยสี กลิ่น หรือ รส แต่การจะรู้ปริมาณของสารที่แน่นอนได้นั้น ต้องตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเท่านั้น
  • สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในตารางแม้ปราศจากอันตราย แต่บางครั้งบ่งชี้ว่าอาจมีสารอันตรายซึ่งประสาทสัมผัสจำแนกไม่ได้ปนเปื้อนอยู่
  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ หาข้อมูลจาก EPA , กลุ่มสิ่งแวดล้อม, อนามัย, การประปา เกี่ยวกับสิ่งปนเปื้อนที่พบ
  • สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในตารางนี้ส่วนใหญ่คาดเดาได้โดยใช้ประสาทสัมผัส มักไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือต้อง ปนเปื้อนในปริมาณมากจึงจะส่งผลเพียงเล็กน้อย
  • มีสิ่งปนเปื้อนอีกมากที่ไม่สามารถตรวจวัดด้วยประสาทสัมผัส (ยกเว้นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ) โดยมีอันตรายอย่างยิ่งแม้จะมีปริมาณ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น การวัดโดยการดู ชิม และ ดม ไม่สามารถรับรองได้ว่าปราศจากสารที่เป็นอันตรายปนเปื้อนอยู่
  • ตารางนี้ไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างแท้จริงว่ามีสารชนิดไหนปนเปื้อนอยู่ ต้องวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการจึงจะสามารถตรวจสอบได้แน่ชัดว่าเป็นสารชนิดไหน ปริมาณเท่าใด ตารางนี้เป็นการชี้แนะถึงสาเหตุเบื้องต้นที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการใช้ประสาทสัมผัสวิเคราะห์ตามตารางไม่ได้แปลว่าปราศจากสารที่เป็นอันตรายปนเปื้อนอยู่ หากไม่แน่ใจและอยู่ในพื้นที่น้ำประปา ใช้น้ำประปาดีกว่า
  •  หมายเหต ุด้านล่างที่บอกถึงวิธีกำจัดนั้นสามารถใช้ได้จริง แต่ก็ควรระมัดระวังในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการปรับปรุงคุณภาพอีกครั้ง
  • อย่าใช้ตารางนี้เพียงอย่างเดียวในการตรวจวัดว่ามีสิ่งปนเปื้อนชนิดใดในน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากอาจมีสารอันตรายที่ไม่ สามารถบ่งชี้ได้ปนเปื้อนอยู ่
สี
ปัญหา
สิ่งปนเปื้อน
แหล่งกำเนิด
ผลต่อสุขภาพ
การปรับปรุงคุณภาพ
น้ำเงิน- น้ำ เงินแกม
เขียว
ทองแดง

- โดยมากมักมาจากการกัดกร่อนของ
ระบบประปา และ สุขภัณฑ์

- ถ้ามีการปนเปื้อนเนื่องจากการกัด
กร่อน อาจมีการปนเปื้อนของ ตะกั่วได้เช่นกัน

- เราไม่สามารถจำแนก ตะกั่วได้โดย
ประสาทสัมผัสแม้จะปนเปื้อนใน ปริมาณที่เป็นอันตรายก็ตาม

- แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย

- ปริมาณที่ตรวจพบ เพียงก่อให้เกิดปัญหา
ด้านความน่าดื่มน่าใช้ แต่ ทองแดงปริมาณค่อนข้าง
สูงอาจทำให้เกิดปัญหา ต่อระบบทางเดินอาหาร

- เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า อาจจะมีตะกั่วปนเปื้อนใน
แหล่งน้ำ-จึงควรทดสอบ
ตะกั่วในน้ำของท่าน

 

- ปรับสภาพน้ำในระบบทั้งหมดให้เป็น กลางเพื่อลดปัญหาการกัดกร่อน

- ถ้าการปนเปื้อนมาจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติให้ใช้การแลกเปลี่ยนประจุ
(Ion exchange)
นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาโดย
Reverse osmosis (R.O.) และ การกลั่น
(distillation) ขึ้นกับวัตถุประสงค์ ของการใช้น้ำ
 

ขุ่นมัว หรือขาวขุ่น

ฟองอากาศเล็กๆ
- อากาศที่ละลายในน้ำ ก่อน หรือ
ระหว่างการสูบน้ำ หรือ การปรับปรุง
คุณภาพซึ่งอาจเกิดเป็นปกติโดย
ธรรมชาติ
- ไม่เป็นอันตราย - ฟองอากาศจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วหายไปเอง
ฟองของมีเทน - มีเทนเป็นสารไม่มีกลิ่น, หากใน
น้ำมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดกลิ่น
อย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีผลทำให้จำแนกมีเทนได้ยากขึ้น
- มีเทนเป็นสารติดไฟ
ง่าย หรือ ระเบิดได้เมื่อ
อยู่ในพื้นที่จำกัด

- ฟองอากาศโดยทั่วไปจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ
แล้วหายไปเองในที่สุด

- แต่สำหรับฟองมีเทน ต้องเร่งเติม อากาศเป็นอย่างแรก โดยเครื่องเติม
อากาศจะต้องอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งเพื่อ
ระบายก๊าาซไปในอากาศ

ตะกอนดินสิ่ง
สกปรก หรือ
สารอินทรีย์ ที่
ละเอียดมาก
- มาจากดิน หิน และ สิ่งมีชีวิต ในธรรมชาติ

- โดยทั่วไปแล้วก่อให้เกิด
ความไม่น่าใช้ แต่
อย่างไรก็ตาม

- ความขุ่นมัวที่ผิดปกติ บ่งชี้ได้ว่าอาจ มีปัญหาจากระบบกรอง ทำให้สิ่งปนเปื้อนที่มี
อันตรายมากกว่าแต่
สังเกตยากหลุดลอด
ออกมา เช่น แบคทีเรีย
และ ซีสต์

- ให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

- หาสาเหตุ และ แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น

 

-  ความขุ่นมัวที่เกิดจากสาเหตุนี้จะไม่
หายไปเมื่อตั้งทิ้งไว้เหมือนความขุ่นมัว
จากฟองอากาศเล็กๆ

-  ให้ปรับปรุงคุณภาพด้วยการตกตะกอน
การกรอง และ ฆ่าเชื้อโรค

แดง-ส้ม
เหล็ก - เกิดได้ตาม ธรรมชาติ จากดิน
หิน และอาจมาจากท่อสังกะสีที่ ถูกน้ำกัดกร่อน
- ก่อให้เกิดความไม่น่าใช้ - ปรับปรุงคุณภาพตามวิธีที่อยู่ด้านล่าง
น้ำตาลเข้ม - ดำ
แมงกานีส - เกิดจากดิน และ หิน ตามธรรมชาติ - ก่อให้เกิดความไม่น่าใช้  - ปรับปรุงคุณภาพตามวิธีที่อยู่ด้านล่าง  
เหลือง
แทนนิน (กรดฮิวมิค) - เกิดโดยธรรมชาติจากสารอินทรีย์
ดิน และ พืช
- ก่อให้เกิดความไม่น่าใช้
น้ำอาจมีรสขม


- กรองด้วยถ่านกัมมันต์

- ความเข้มข้นไม่ถึง 3.0 มก./ล. ( 3
ส่วนในล้านส่วน ) ใช้เรซินในการ
แลกเปลี่ยนประจุ (Ion exchange)

- หากความเข้มข้นมากกว่า 3.0 มก./ล.
ให้เติมคลอรีน แล้วกรอง

 

 

|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|

ที่มา : การประปานครหลวง www.mwa.co.th
22 ตุลาคม 2551