รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 7 รูปแบบ

ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ
 

            
            สำนักบริหารจ้ดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ได้ปรับราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 7 รูปแบบ ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านของ
กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำขึ้นเพื่อให้ราคาค่าก่อสร้างสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ก่อนนำไปอ้างอิงใช้งานกรุณาอ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขด้านล่าง ดังต่อไปนี้

            1. การปรับราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 7 รูปแบบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ใช้ราคาค่าวัสดุก่อสร้างตามบัญชีราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2558 และค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
            2. ราคานี้เป็นราคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ดังนั้นการจัดทำราคากลางในพื้นที่อื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ จะต้องพิจารณาปรับราคาค่าวัสดุและค่าแรง ให้สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน โดยใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดตามสถานที่ที่มีการก่อสร้างและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
            3. ราคานี้ยังไม่รวมค่าประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก รวมทั้งค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ
            4. ราคานี้มีการเปลี่ยนแปลงท่อจ่ายน้ำบางส่วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดของหมู่บ้าน


      
กรุณาอ่านทำความเข้าใจการใช้ราคาค่าก่อสร้าง เงื่อนไข ก่อนนำไปอ้างอิงใช้งาน 
 

  •   รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก   

  •   รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง 

  •   รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  

  •   รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก  

  •   รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง  

  •   รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่  

  •   รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  

  •   รายการเปลี่ยนแปลงท่อจ่ายน้ำบางส่วน  

|ประปาไทยดอตคอม|เทคโนโลยี|