ขั้นตอนการดำเนินการจัดสร้างระบบประปา
 
             เมื่อมีความต้องการในการจัดหาน้ำสะอาด เพื่อใช้เป็นน้ำดื่มน้ำใช้ให้กับประชาชนในชุมชน ทำให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดี สิ่งที่ดีที่สุด คือ การบริหารจัดการน้ำสะอาด โดยจัดทำระบบผลิตน้ำประปา เริ่มต้นจากการนำ แหล่งน้ำดิบมาดำเนินการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นน้ำประปา และทำการกักเก็บน้ำผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคก่อนนำน้ำไปใช้ ซึ่งก่อนที่จะทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ เรามาทราบถึงหน่วยงานที่สนับสนุนในการบริหารจัดการน้ำก่อนว่าเป็นใครและมีการสนับสนุนอย่างไร และมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร จึงจะได้รูปแบบและขนาดของระบบประปาที่มีความเหมาะสมกับสภาพชุมชนแต่ละชุมชน
หน่วยงานที่สนับสนุน
            กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนกลาง คือ สำนักบริหารจัดการน้ำ และมีหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ใช้ชื่อว่า ส่วนบริหารจัดการน้ำ อยู่ภายใต้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค จำนวน 10 ภาค โดยขอบเขตความรับผิดชอบ ในการสนับสนุนจะเป็นการให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิควิชาการ กล่าวคือ
     - ให้คำปรึกษาในด้านเทคนิควิชาการ
     - สนับสนุนรูปแบบมาตรฐานระบบประปา
     - การสำรวจ – ออกแบบระบบประปา
ขั้นตอนการดำเนินการ
           การจัดสร้างระบบประปาแต่ละแห่ง ไม่ใช่เพียงแค่มีงบประมาณก็สามารถเลือกระบบประปารูปแบบต่างๆ มาจัดสร้างได้เลย ควรจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลในด้านต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อประกอบในการออกแบบระบบ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมง่ายๆ ก่อนที่จะคัดเลือกรูปแบบระบบประปาที่เหมาะสม ดังนี้
  ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น   คลิกดูรายละเอียด...  
  ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบปริมาณน้ำ และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำดิบ    
                  ตอนที่ 1 คลิกดูรายละเอียด...  
                  ตอนที่ 2 คลิกดูรายละเอียด...  
                  ตอนที่ 3 คลิกดูรายละเอียด...  
  ขั้นตอนที่ 3 การสำรวจทำแผนที่หมู่บ้าน  คลิกดูรายละเอียด...  
  ขั้นตอนที่ 4 การคัดเลือกรูปแบบระบบประปา ให้เหมาะสมกับพื้นที่  
                  ตอนที่ 1 คลิกดูรายละเอียด...  
                  ตอนที่ 2 คลิกดูรายละเอียด...  
                  ตอนที่ 3 คลิกดูรายละเอียด...  
  ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบและประมาณราคา  คลิกดูรายละเอียด...  
  ขั้นตอนที่ 6 การบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน  คลิกดูรายละเอียด...  
     
     

|หน้าแรก|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|