การใช้งานและบำรุงรักษาปั๊ม

เมื่อเราได้พิจารณาออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำโดยเน้นการเลือกปั๊มให้เหมาะสมกับงาน ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูง และการติดตั้งปั๊มและระบบท่อให้เหมาะสม สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความจำเป็นเบื้องต้นที่จะให้ได้มาซึ่งระบบสูบน้ำที่ดีที่สุด แต่ระบบสูบน้ำจะทำงานได้ดีตามที่ออกแบบไว้และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานก็ต่อเมื่อมีการใช้งานอย่างถูกวิธี มีสภาพการทำงานตรงตามที่กำหนดไว้เมื่อออกแบบและมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องด้วย
การตรวจสอบหลังติดตั้ง
หลังจากได้ติดตั้งปั๊มเข้ากับต้นกำลังและระบบท่อดูดและส่งแล้ว ก่อนที่จะเดินเครื่องให้ปั๊มทำงานเป็นครั้งแรกจำเป็นต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน มีอยู่บ่อยครั้งที่พบว่าปั๊มชำรุดหรือเสียหายในทันทีที่ทดลองให้ทำงานโดยมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการติดตั้ง ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องควรจะได้ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้เสียก่อน
1.การหมุนของเพลาตรวจสอบโดยการใช้มือหมุนเพลาดูว่าสามารถหมุนได้ง่ายพอสมควรหรือไม่ถ้าฝืดมากหรือฝืดเป็นบางจุดก็แสดงให้เห็นว่า ต้นกำลังยังไม่ได้ศูนย์ซึ่งกันและกัน หรือมีการขันอัดกันรั่ว(Packing) แน่นเกินไป จำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
2. ทิศทางการหมุน ในกรณีที่ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอาจมีการหมุนผิดทางได้เนื่องจากการต่อขั้วไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบโดยเปิดและปิดสวิทซ์ทันทีก็จะสังเกตทิศทางการหมุนได้
3. การหล่อลื่นของรองลื่น ในกรณีที่วัสดุหล่อลื่นจองรองลื่นเป็นน้ำมันก็จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่มีคุณภาพตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้เต็มตามระดับที่กำหนดไว้ และรักษาให้อยู่ในระดับดังกล่าวเสมอ
4. การทำงานของอุปกรณ์ล่อน้ำ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ล่อน้ำทำงานตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ เป็นต้นว่าถ้าล่อน้ำโดยใช้ปั๊มสุญญากาศ เมื่อเดินเครื่องปั๊มสุญญากาศแล้วน้ำจะเข้ามาเต็มห้องสูบน้ำหรือไม่ ถ้ามีการรั่วจนไม่สามารถเข้ามาบรรจุห้องสูบได้ก็ต้องแก้ไข ถ้าเป็นการเติมน้ำเข้าไปในห้องสูบโดยใช้แหล่งน้ำอื่นหรือปั๊มขนาดเล็ก ก็ต้องตรวจสอบว่าสามารถไล่อากาศออกจากห้องสูบได้มากพอที่จะเดินเครื่องสูบน้ำหรือไม่

การตรวจสอบอย่างอื่นซึ่งควรจะทำในขณะที่ติดตั้งท่อก็ คือ ความสะอาดของท่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่อดูดทั้งนี้เพราะว่าขณะติดตั้งนั้นอาจจะมีเศษวัสดุหรือบางครั้ง อาจจะเป็นการลืมเครื่องมือทิ้งอยู่ภายในท่อ สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้จะมีผลให้ใบพัดชำรุดหรือเสียหายอย่างร้ายแรงมาก|ประปาไทย|เทคโนโลยี|

ที่มา: ปั๊มและระบบสูบน้ำ รศ.ดร.วิบูลย์ บุญยธโรกุล