การใช้งานและบำรุงรักษาปั๊ม

 

 

การพิจารณาออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำโดยเน้นการเลือกปั๊มให้เหมาะสมกับงาน  ให้ทำงานได้ประสิทธิภาพสูง  และการติดตั้งปั๊มและระบบท่อให้ถูกต้อง  สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความจำเป็นเบื้องต้นที่จะให้ได้มาซึ่งระบบสูบน้ำที่ดีที่สุด  แต่ระบบจะทำงานได้ดีตามที่ออกแบบไว้และมีอายุการใช้งานยาวนานก็ต่อเมื่อมีการใช้งานอย่างถูกวิธี  มีสภาพการทำงานตรงตามที่กำหนดไว้เมื่อออกแบบและมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องด้วย

 

การใช้งานและบำรุงรักษาปั๊ม           ( ตอนที่ 1  การตรวจสอบหลังการติดตั้งและการเดินเครื่อง)   

การใช้งานและบำรุงรักษาปั๊ม           ( ตอนที่ 2  การหยุดเดินเครื่องและข้อควรระมัดระวังในการใช้ปั๊ม)  

การใช้งานและบำรุงรักษาปั๊ม           ( ตอนที่ 3  การตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊ม)  

การใช้งานและบำรุงรักษาปั๊ม           (ตอนที่  4  รายการตรวจสอบเมื่อปั๊มมีปัญหา)  

 

 |ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลย|