การบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำประปา(เครื่องสูบน้ำดีและหอถังสูง)


ระบบจ่ายน้ำประปาประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำดี หอถังสูงและท่อจ่ายน้ำ
1.การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดีและระบบควบคุม
เครื่องสูบน้ำดีในระบบจ่ายน้ำประปาส่วนใหญ่ใช้เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เพราะเหมาะสมต่อการใช้งานและง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยปกติจะติดตั้งใช้งานจำนวน 1 หรือ 2 ชุดและสำรองอีกจำนวน 1 ชุด เมื่ออายุการใช้งานประมาณ 1 ปีหรือเมื่อมีอาการ
        1.1 สูบน้ำได้น้อยลง ใช้เวลาในการสูบน้ำขึ้นหอถังสูงนานกว่าปกติ
        1.2 มีกลิ่นไหม้หรือเสียดังผิดปกติขณะทำงาน
        1.3 มอเตอร์ร้อนผิดปกติ เกิดโอเวอร์โหลดบ่อย


รายการตรวจสอบประจำวัน
- อุณหภูมิที่ผิวของห้องหล่อลื่น อาจตรวจโดยใช้เครื่องจับ
- วัดความดันด้านดูดและความดันด้านจ่าย โดยใช้เกจย์วัดความบวกและเกจย์วัดความดันลบ
- สังเกตดูการรั่วไหลจากส่วนอัดที่กันรั่ว
- ฟังการสั่นสะเทือนและเสียง
- สังเกตปริมาณน้ำหล่อลื่นในเสื้อเครื่องสูบน้ำโดยดูการหมุนของแหวนน้ำมัน
รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน
- ตรวจที่อัดกันรั่วและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอกตรงที่อัดกันรั่วจะต้องเปลี่ยนทั้งที่อัดกันรั่วและปลอกเพลา
- การเติมน้ำมันหรือไขให้กับที่รองหล่อลื่น
- ตรวจศูนย์ระหว่างเครื่องสูบน้ำและต้นกำลังว่าได้ศูนย์หรือไม่
รายการตรวจประจำปี
- ตรวจกันรั่วตามเพลาและซ่อมบำรุงกันรั่ว
- การสึกของปลอกเพลา
- ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึก
- ทดสอบและปรับแก้เกจย์วัดต่างๆ ที่ใช้ปริมาณน้ำ/แรงดันน้ำและกระแสไฟฟ้า
- เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นและไขที่รองหล่อลื่น
- ตรวจการผุกร่อนของชิ้นส่วนที่เปียกน้ำ


2. การบำรุงรักษาหอถังสูง
- ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้ำ (ถ้ามี) ให้สามารถใช้งานได้ดี
- ตรวจสอบไฟแสงสว่างที่ป้ายบอกระดับน้ำ และไฟกระพริบบนยอดหอถังสูง หากชำรุดให้เปลี่ยนทันที
- สายล่อฟ้าอยู่ในสภาพดีไม่ขาด และไม่มีส่วนของสายทองแดงสัมผัสกับหอถังสูง
- ตัวหอถังสูงต้องไม่รั่วซึม
- ประตูน้ำอยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึม
- ขัดล้างทำความสะอาด ระบายตะกอนน้ำทิ้งทุก 1 ปี
- ควรปรับปรุงทาสีใหม่ทุก 5 ปี

 

หน้าถัดไป >>>


                               
                                                                                       |ประปาไทย | เทคโนโลยี |
ที่มา: คู่มือควบคุมการผลิตน้ำประปา
สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ