วิธีการวัดปริมาณน้ำ

         

                ในการผลิตน้ำประปาจะต้องเลือกแหล่งน้ำ  เมื่อเราเลือกแหล่งน้ำที่จะใช้ได้แล้ว  เราต้องมั่นใจว่าแหล่งน้ำนั้นมีปริมาณน้ำพอเพียงกับความต้องการน้ำประปาของชาวบ้าน  ซึ่งอาจจะต้องทำการวัดปริมาณในช่วงฤดูแล้งที่ระดับน้ำต่ำสุด  บทความนี้จึงขอแนะนำวิธีการวัดอัตราการไหลของน้ำอย่างง่ายๆ จากแหล่งน้ำผิวดิน  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้    

ในกรณีที่ใช้น้ำจากลำธารหรือ คลอง  ซึ่งอาจจะมีเขื่อนดิน  เราใช้ภาชนะที่รู้ปริมาตรที่แน่นอนรองน้ำ และคำนวณจากระยะเวลาที่น้ำเต็มภาชนะได้ (ดูรูปที่ 1)   

 

 

 

 

                                    

รูปที่ 1  การวัดอัตราการไหลของน้ำในลำธาร โดยใช้ท่อและฝายชั่วคราว

 

เราสามารถวัดปริมาณน้ำได้โดยใช้ V – notch  ซึ่งเป็นรอยบวกรูปตัววี (ดูรูปที่ 2)  ตัวอย่างนี้ใช้ถังน้ำมันขนาด  5 ลิตร ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมตามสเกลที่กำหนด  ซึ่งสามารถอ่านค่าอัตราการไหลได้จากสเกลที่ทำไว้

 

 

 

รูปที่ 2  การวัดอัตราการไหลของน้ำโดยใช้ถังน้ำมันเจาะเป็น  V – notch

 

กรณีที่มีอัตราการไหลสูง   V – notch ที่ใช้จะ เป็น  90O  อาจจะทำด้วยแผ่นโลหะหรือแผ่นไม้วางกั้นทางไหลของน้ำไว้  อ่านค่าระดับของน้ำ  (ดูรูปที่ 3)  ค่าอัตราการไหลของน้ำอ่านได้จากตารางที่ 1

 

 

     

 

รูปที่ 3    การวัดอัตราการไหลของน้ำโดยใช้  V – notch  90O  ทำด้วยไม้หรือโลหะ

 

 

ตารางที่ 1

อัตราการไหลสำหรับ V – notch  90 ซึ่งเป็นรอยบากรูปตัววีที่มีมุม 90 องศา

ระดับความสูงของน้ำ (มม.)                                               อัตราการไหล (ลิตร/วินาที)

50                                                                                            0.8

60                                                                                           1.2

70                                                                                           1.9

80                                                                                           2.6

90                                                                                           3.4

100                                                                                         4.5

110                                                                                         5.6

120                                                                                         7.0

130                                                                                         8.6

140                                                                                         10.3

150                                                                                         12.3

 

ที่มา  :  Small  Water  Supplies , ROSS  Bulletin