มีอะไรอยู่ใน….น้ำดื่มบรรจุขวด!

น้ำ สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เราต้องบริโภคน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา แต่ต้องไม่ลืมว่าน้ำสะอาดเท่านั้นที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและปราศจากโรค
วันนี้ ผู้ผลิตน้ำดื่มต่างระดมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่รักษาสุขภาพ
จึง ไม่น่าแปลกใจที่น้ำดื่มในบ้านเรามีหลายเกรด หลายราคา ถ้าเป็นน้ำดื่มพรีเมียมจะมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม บนฉลากจะบรรยายถึงแหล่งที่มาของน้ำ และคุณประโยชน์ของน้ำอย่างละเอียด ส่วนน้ำดื่มคุณภาพรองๆ ลงมาจะมีการระบุสถานที่ผลิต และระบบคุณภาพต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ทว่าในน้ำดื่มที่เราเห็นใสๆ นั้นอาจมีความบริสุทธิ์และคุณภาพแตกต่างกัน ซึ่งคุณภาพน้ำดื่มสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ คุณภาพน้ำด้านกายภาพ ได้แก่ ความขุ่น สี รส กลิ่น และค่าความเป็นกรดหรือด่าง ซึ่งหากมีความผิดปกติก็ไม่ควรดื่ม
คุณภาพน้ำด้านเคมี ได้แก่ ปริมาณสารทั้งหมด ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า, ความกระด้าง, ปริมาณแร่ธาตุ, ปริมาณโลหะหนัก เป็นต้นส่วนคุณภาพน้ำด้านชีวภาพ จะพิจารณาที่การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค โคลิฟอร์ม และ อี.โคไล
การ ดื่มน้ำที่ไม่ได้คุณภาพ อาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หากเราดื่มน้ำที่มีความกระด้างถาวรมากๆ จะส่งผลให้เกิดโรคนิ่ว หรือหากดื่มน้ำที่มีฟลูออไรด์มากเกินไปจะส่งผลให้เกิดโรคฟันเปราะหรือหัก ง่าย
วันนี้ สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกขาวขุ่น จำนวน 5 ตัวอย่าง (5 ยี่ห้อ) จากย่านการค้า 5 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อนำมา วิเคราะห์ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกปริมาณสารต่างๆ โดยรวมที่มีอยู่ในน้ำ ทำให้ทราบว่าน้ำนั้นบริสุทธิ์ หรือมีสารต่างๆ ปนเปื้อนมากน้อยเพียงใด
ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า ปริมาณสารทั้งหมดที่พบในน้ำดื่มบรรจุขวดทั้ง 5 ยี่ห้อ มีปริมาณไม่มาก และยังอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทย ที่กำหนดให้มีปริมาณสารทั้งหมดในน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร
วันนี้ น้ำดื่มบรรจุขวดของไทยจึงยังปลอดภัยอยู่.

 

http://www.thairath.co.th/media/NjpUs24nCQKx5e1HUcHZFIf2xK8yC4FNY5RRbxIOspk.jpg


|หน้าแรก|ประปาไทยดอตคอม|เทคโนโลยี|

ที่มา :   ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย 1 .. 2556