การศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำ

บริษัท  เอ็กคอมธารา จำกัด

                                                                                                                       นางจรรยา  ไตรรัตน์   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

                                                                                                                                              นายสัจจา  พรหมศร  นายช่างโยธาชำนาญงาน

                                                                                                                          

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2552 เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ได้มีโอกาสศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำประปาของบริษัทเอ็กคอมธารา  จำกัด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาระบบส่งจ่ายน้ำและการควบคุมระบบของภาคเอกชน ซึ่งมีเทคโนโลยีที่แตกต่างจากรูปแบบของระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นแบบ Conventional Type

          บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อให้บริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการประปาจังหวัดราชบุรีสถานีจ่ายน้ำประปาดำเนินสะดวกสำนักงานการประปาจังหวัดราชบุรีและสำนักงานการประปาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งล้วนแต่เป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภคในปริมาณสูงโดยบริษัททำสัญญาขายน้ำประปากับกปภ.เป็นระยะเวลา 30 ปีนับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2544 โดยจุดกำเนิดของบริษัทมาจากการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำและทดแทนระบบการผลิตน้ำประปาจากบ่อบาดาลซึ่งทำให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุด ซึ่งบริษัทฯมีโรงงานผลิตน้ำประปาจำนวน 2 แห่งคือโรงงานผลิตน้ำประปาแพงพวยมีกำลังผลิต 24,000 ลบม./วันและโรงงานผลิตน้ำประปาหลักเมืองมีกำลังผลิต 18,000 ลบม./วัน บริษัทฯได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาสัมปทานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542  อายุสัมปทาน 25 ปี

                รูปแบบการผลิตน้ำประปาและการจ่ายน้ำ

                โรงงานผลิตน้ำประปาแพงพวย

                ตั้งอยู่เลขที่ 250 หมู่ที่1 ต.แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำแม่กลองผ่านคลองชักน้ำเพื่อให้ตกตะกอนเบื้องต้น จากนั้นทำการสูบน้ำดิบมีการเติมคลอรีนขั้นต้นและสารส้มแล้วผ่านระบบกวนเร็วในเส้นท่อ (Inline  Static  Mixer) จากนั้นเติมโพลิเมอร์และปูนขาวแล้ว   ส่งเข้าถังแบ่งน้ำดิบทำการแบ่งน้ำดิบเพื่อนำน้ำสู่ถังตกตะกอนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 10 ถัง เมื่อเม็ดตะกอน(Floc)ไหลจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนของถังจะถูกดักจับโดยชั้นตะกอน (Sludge blanket) น้ำที่ไหลขึ้นด้านบนจะมีความขุ่นน้อยลงและน้ำดีจะไหลเข้าท่อรับน้ำเพื่อรวมน้ำเข้าถังกรองทรายซึ่งเป็นระบบปิดน้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะทำการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วไหลลงถังน้ำใส ขนาดความจุ 2,000 ลบม.เพื่อเตรียมสูบส่งน้ำให้สถานีจ่ายน้ำประปาดำเนินสะดวกด้วยท่อ HDPE ขนาดØ 280 มม.ระยะทาง 12 กมโดยมีถังน้ำใสขนาดจุ  500  ลบม.    เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำและสูบส่งให้แก่การประปาจังหวัดสมุทรสงครามด้วยท่อเหล็ก ขนาด Ø 600 มม. ระยะทาง7กม.และท่อ HDPE  ขนาดØ560 มม.ระยะทาง 14 กม.โดยมีถังน้ำใสขนาดความจุ4,000ลบม.จำนวน 2 ถังเป็นที่รวบรวมน้ำเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำต่อไป

โรงผลิตน้ำประปาหลักเมือง

                ตั้งอยู่เลขที่ 332 หมู่ที่ 2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรีใช้น้ำดิบจากแม่น้ำแม่กลองโดยมี ถังเก็บน้ำใสขนาดความจุ 2,200 ลบม.จำนวน1ถังและขนาดความจุ 5,000 ลบม.จำนวน 1 ถังเพื่อเตรียมสูบส่งน้ำไปยังสำนักงานการประปาราชบุรี

                เทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานอุตสาหกรรม

                มีการนำระบบคอมพิวเตอร์ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) มาใช้    ในการควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำ มีห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบและประปาที่ผลิตเป็นประจำทุกวัน  มีกำลังการผลิตซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบและสามารถจ่ายน้ำได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  โดยไม่หยุดจ่ายน้ำประปาแม้จะมีการซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงระบบการผลิตและจ่ายน้ำ  โดยนำระบบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computerzed  Maintenance  Management  System : CMMS ) มาใช้  มีเครื่องสูบจ่ายน้ำสำรองรวมทั้งได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 

 

แหล่งน้ำดิบ แม่น้ำแม่กลอง

คลองชักน้ำดิบเพื่อลดตะกอนเบื้องต้น

ท่อสูบน้ำดิบ

โรงสูบน้ำดิบ

การเติมสารเคมีเข้าท่อกวนเร็ว ( Inline Static Mixer )

ถังแบ่งน้ำเพื่อเข้าถังตกตะกอน

ถังตกตะกอน

ถังกรองทราย

โรงสูบน้ำแรงสูง

ห้องจ่ายสารเคมี

ห้องควบคุมระบบ

 

|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|