ถังกรองทรายแบบใชความดัน (Pressure Sand Filter) 

1. วัตถุประสงค์

  ถังกรองแบบใช้ความดันจากปั้มสูบน้ำ(Pressure Filtration) คือการกรองน้ำที่ใช้ปั้มสูบน้ำอัดน้ำผ่านสารกรองน้ำลักษณะของถังกรองแบบนี้จะปดมิดชิดข้อดีของการกรองแบบนี้คือ สามารถควบคุมความดันภายในถังได้ตามที่ต้องการเพื่อที่จะส่งน้ำไปตามจุดต่างๆที่ห่างไกลออกไปได้โดยไม่ตองใช้ปั้มสูบน้ำเพิ่มเติม แบบถังกรองทรายที่ใช้แรงดันจากธรรมชาติ(Gravity Filtration) ถังกรองทรายหรือแอนทราไซต์ทำหน้าที่กรอง ดักอนุภาคสารแขวนลอยหลงเหลือมากับน้ำที่ออกมาจากถังตกตะกอน โดยการผ่านน้ำเข้าไปยังชั้นกรองซึ่งมีรูพรุนวัสดุกรองที่ใช้โดยทั่วไปได้แก่ทรายหรือแอนทราไซต์ทั้งนี้อนุภาคสารแขวนลอยดังกล่าวอาจเป็นอนุภาคของแข็งที่แขวนลอยหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำดิบ การประยุกต์ใช้ระบบกรองน้ำในกระบวนการผลิตน้ำสามารถทําได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบและสิ่งเจือปนที่ต้องการกําจัดออกจากน้ำ  

2. สวนประกอบของถังกรองแบบใชความดัน 

 ถังกรองแบบใช้ความดันทําจากถังเหล็กเป็นรูปทรงกระบอกแนวตั้งหรือแนวนอน ภายในจะมีพื้นที่แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ หนึ่งส่วนบนเป็นส่วนที่รับน้ำเข้ากรองและส่วนลางซึ่งแยกออกจากกันโดยมีแผนเหล็ก (Perforated Plate)    โดยติดตั้งหัวกรองน้ำ (Nozzles) ไวที่พื้นดังกล่าว บริเวณด้านบนเป็นชั้นกรองทรายหรือ แอนทราไซต์และส่วนที่สองคือส่วนด้านลางเป็นชั้นรองรับน้ำที่ออกจากชั้นทรายหรือแอนทราไซต์ซึ่งเป็นน้ำที่ต้องผ่านไปยังกระบวนการฆ่าเชื้อตอนสุดท้าย (Post Disinfection) เพื่อทําให้น้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคต่อไป   บริเวณด้านหน้าถังประกอบด้วยวาล์วปรับทิศทางน้ำจํานวน 5 ตัว แมนโฮล(Manhole) สําหรับการทํา ความสะอาดและเปลี่ยนสารกรองน้ำรวมทั้งซ่อมบํารุงถังกรองความดันจํานวน 3 ตําแหนง รวมทั้งติดตั้งวาล์ว ระบายลม (Air Valve) สําหรับระบายอากาศออกจากถังกรองแบบใช้ความดันจากปั้มสูบน้ำ เป็นสิ่งจําเป็น เนื่องจากอากาศที่ละลายในน้ำจะแยกตัวออกจากน้ำและถูกเก็บขังไว้ในถังกรองเมื่อมีปริมาณมากพอสมควรก็จะทําให้เกิดเป็นช่องว่างภายในถังกรอง ทําให้การควบคุมอัตราการไหลลําบากและอากาศอาจจะแทรกตัวอยูในชั้นตัวกรองทําให้เกิดการกรองที่ไม่ทั่วถึง (Short Circuit) และคุณภาพน้ำที่ออกมาไม่ใสสะอาด  ชั้นสารกรองทรายมีขนาด Effective size : 0.8 – 2.0 มิลลิเมตร ค่าสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ (Uniformity coefficient) ระหว่าง  1.4 – 2.0  ความสูง(Depth) ระหว่าง 0.8 – 2.0 เมตร ค่าความถ่วงจําเพาะ (S.G.) >  2.63 หรือแอนทราไซต์มีขนาด Effective size : 0.9 – 1.4 มิลลิเมตร ค่าสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ(Uniformity coefficient) ระหว่าง 1.4 – 1.7 ความสูง(Depth)  0.45  เมตรค่าความถ่วงจําเพาะ(S.G.) >  1.5 to 1.6 สารกรองดังกล่าวทําหน้าที่กรองดักอนุภาคสารแขวนลอยซึ่งโดยปกติจะต้องมีขนาดมากกวา 1 ไมครอน ขนาดรูพรุนทรายกรองหรือแอนทราไซต์จะสามารถดักไว้ได้เมื่ออนุภาคที่ดักไว้มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จะทําให้เกิด การอุดตันของชั้นสารกรองหรือเรียกว่า Filter clogging อัตราเร็วในการอุดตันขึ้นอยู่กับ

1. คุณสมบัติของน้ำที่เขาถังกรองซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของระบบทั้งระบบการสร้าง ตะกอน(Coagulation) การสมานตะกอนหรือการรวมตะกอน(Flocculation) และการตกตะกอน (Sedimentation)  เช่น ถ้าน้ำมีความขุ่นสูงเมื่อหลุดออกมาจากถังตกตะกอน เข้าสูถังกรองการอุดตันก็จะเกิดขึ้นได้เร็ว

2. อัตราการไหลของน้ำ ถ้าอัตราการไหลของน้ำเขาถังกรองสูง การอุดตันจะเกิดขึ้นเร็ว

3. ขนาดของเม็ดทรายหรือแอนทราไซต์ที่มีขนาดเล็กกว่าจะทําให้เกิดการอุดตันได้เร็วกว่า

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงสวนประกอบถังกรองแบบใชความดัน

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

[ประปาไทยดอทคอมlเทคโนโลยี]

 

ที่มา ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง