โครงการวิจัย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ร่วมกับ สำนักบริหารจัดการน้ำ

 

 โครงการวิจัย การศึกษาการบริหารจัดการน้ำในครัวเรือนแบบยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง...download..

  

 คู่มือ การควบคุมการทำงานและบำรุงรักษา ระบบการนำน้ำโสโครกที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์
          ภายใต้การศึกษาการบริหารจัดการน้ำในครัวเรือนแบบยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง...
Download..

  

 แผ่นพับ โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำในครัวเรือนแบบยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง...Download..
   แบบมาตรฐาน ระบบการนำน้ำโสโครกที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์
          ภายใต้การศึกษาการบริหารจัดการน้ำในครัวเรือนแบบยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง...
Download..

 คู่มือ การติดตั้งใช้งานและดูแลบำรุงรักษา ระบบผลิตน้ำดื่ม ชนิดทรายกรองช้า ขนาด 100 ลิตรต่อชั่วโมง...Download..
  แบบแปลน ระบบผลิตน้ำดื่ม ชนิดทรายกรองช้า ขนาด 100 ลิตรต่อชั่วโมง...Download..

  วีดิทัศน์ โครงการศึกษารูปแบบการขยายผล การใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มชนิดทรายกรองช้า ในพื้นที่ทุรกันดาร...Download..
           อำเภออมก๋อย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

  วีดิทัศน์ การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา ระบบผลิตน้ำดื่มชนิดทรายกรองช้า ขนาด 100 ลิตรต่อชั่วโมง...Download..

| ประปาไทยดอทคอม |